Mēs Dobelē, Dobele ap mums...

Dobele 

Dobeles novadsPiedāvājam

stādu tirdzniecība


Ēdīsim Latvijas produktus!!!

LVAI piedāvājumu skatīt šeit.

Sazināties, lai precizētu pieejamību, tel. 29196201
 

Tirdzniecība notiek katru darba dienu no 8.00 līdz 17.00 LVAI augļu glabātuvē. Iespējama vienošanās par produkcijas piegādi. Kontaktinformācija - noliktavas pārzine 29196201.

 

Pasākumi

3rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
 
  „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”    
Riga - Dobele,
17–19 August 2016


INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE   „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”     Riga - Dobele, August 22-24, 2012

 


COST 873
Annual WG and MC Meeting

13-15 September 2010, Jūrmala, Latvia

Abstract book

Some photos...


INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE   „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”     Jurmala - Dobele, May 28-31, 2008

 

Locations of visitors to this page

 

Jaunumi

Saskaņā ar 2015. gada 21. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 640 “Par atvasinātu publisku personu “Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts”, “Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts”, “Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts” un “Latvijas Valsts augļkopības institūts" reorganizāciju”” noteikts ar 2016. gada 1. janvāri reorganizēt Latvijas Valsts augļkopības institūtu (turpmāk LVAI) un nodot to Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārraudzībā kā atvasinātu publisku personu – zinātnisko institūtu "Dārzkopības institūts" (turpmāk – Dārzkopības institūts).

Dārzkopības institūts ir LVAI funkciju, personāla, tiesību, saistību, prasību, finanšu līdzekļu, krājumu, arhīvu, materiālo un nemateriālo vērtību, kā arī nekustamo īpašumu un kustamās mantas pārņēmējs.

Tas nozīmē, ka ar reorganizācijas spēkā stāšanās brīdi visas saistības, kas izriet no LVAI, pārņem Dārzkopības institūts. Zinātnisko institūtu reorganizācija līdzšinējo sadarbību un līgumā minēto saistību izpildi no institūta puses neietekmēs, tās tiks izpildītās līdzšinējā kārtībā un apjomā. Ievērojot to, ka pēc reorganizācijas spēkā stāšanās visi norēķini veicami ar Dārzkopības institūtu, lūdzam Jūs pievērst uzmanību rēķinos norādītajiem maksājuma veikšanas rekvizītiem un Jūsu izrakstītajos rēķinos lūdzam norādīt šādus maksājuma veicēja rekvizītus:

APP “Dārzkopības institūts”
Reģ. Nr. 90002127692
PVN reģ. Nr. LV 90002127692
Juridiskā adrese: Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV- 3701
Valsts Kase TRELLV22 Konta Nr. LV62TREL9160493000000

2015. gada 21. decembrī sanāca Dārzkopības institūta zinātnieku kopsapulce, kas ievēlēja Zinātnisko padomi 10 cilvēku sastāvā: Edīte Kaufmane, Gunārs Lācis, Inga Moročko-Bičevska, Edgars Rubauskis, Dalija Segliņa, Līga Lepse, Sarmīte Strautiņa, Daina Feldmane, Laila Ikase, Valda Laugale, Irīna Pilvere.
Par direktora pienākumu izpildītāju līdz jauna direktora ievēlēšanai ZP deleģēja Edīti Kaufmani, par ZP priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju - Gunāru Lāci.


Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija sadarbībā ar Draudzīgā Aicinājuma fondu jau 18. reizi kopš Latvijas neatkarības atgūšanas rīkoja valsts mēroga sarīkojumu - Draudzīgā Aicinājuma medaļas un Goda diploma pasniegšanu piecās nominācijās: Absolvents, Skolotājs, Sabiedrisks Darbinieks, Mecenāts un Mediji.

Pagodinājumu saņēma 56 apbalvotie, starp tiem nominācijā Mecenāts Draudzīgā Aicinājuma medaļa un Goda diploms piešķirts Latvijas Valsts augļkopības institūta vadošajai pētniecei Dalijai Segliņai. Institūts cieši sadarbojas ar Dobeles Valsts ģimnāziju, atbalstot un sekmējot skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādi jau kopš 2008. gada, par ko arī zinātniecei piešķirts augstais apbalvojums.


Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas (RISEBA) bakalauru studiju programmas „Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments” 4. kursa studenti 25.-26. janvārī prezentēja savus eksāmena darbus, kas tika izstrādāti „Reklāmas un sabiedrisko attiecību kampaņu plānošanas un vadīšanas” kursa ietvaros, pasniedzējas Lolitas Ozoliņas vadībā. Studenti izstrādāja komunikācijas kampaņas, kuru tēmas bija saistītas Dārzkopības institūta „Ceriņu svētku” pasākumu apmeklētāju skaita palielināšanu un svētku pasākumu atpazīstamības veidošanu Latvijas un kaimiņu valstu iedzīvotājiem. Studentu kampaņu prezentācijas pārliecināja ar iedziļināšanos esošās situācijas izpētē, komunikācijas un auditorijas analīzē, kā arī ar radošo un profesionālo pieeju kampaņu stratēģiju izstrādē.  

Attēlā RISEBA 4. kursa studentu: Santas Šerveles, Noras Polovjanovas, Rūtas Tiltiņas, Kristas Mangulsones, Aritas Barvikas, Elīnas Frīdenbergas, Evijas Bečeres, Renātes Citskovskas, Ivetas Vasiļjevas, Kristīnes Bašķeres, Artas Liepas, Artūra Čakara, Kristapa Seiļa, Igora Eglīša, Egijas Ziediņas, Alīnas Brovkinas, Kristīnes Negodinas, Ļubovas Volkovas un Natālijas Sošņikovas grupu darbu idejas un dizaina skices.


LLU APP Dārzkopības institūtā 2016. gadā tiks  īstenots projekts „Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana" saskaņā ar MK 2015.gada 3.februāra noteikumu Nr.59 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā” V. nodaļu „Atbalsts investīcijām ar pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai un lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem” 7.pielikumu.

Projekta izpildes termiņš (gadi): 2015-2020.

Projekta mērķis:  
Izdalīt un pārbaudīt  integrētajai audzēšanai perspektīvas  ogulāju šķirnes dažādos Latvijas reģionos;  izvērtēt un  pilnveidot  tām piemērotākās   audzēšanas tehnoloģijas, lai  nodrošinātu augstāku ražību un ražas kvalitāti.

Projekta izpildītāji: Dārzkopības institūta, LLU un LU Bioloģijas institūta zinātnieki.
Projekta rezultāti līdz 2016.gada 12.decembrim tiks publicēti mājas lapā www.lvai.lv un būs pieejami bez atlīdzības visiem uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības nozarē.

Publicēts: 04.01.2016.


LLU APP Dārzkopības institūtā 2016. gadā tiks  īstenots projekts "Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde" saskaņā ar MK 2015.gada 3.februāra noteikumu Nr.59 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā” V. nodaļu „Atbalsts investīcijām ar pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai un lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem” 7.pielikumu.

Projekta izpildes termiņš (gadi): 2015-2020

Projekta mērķis:
Pārbaudīt dažādos Latvijas reģionos un izdalīt jaunas, integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotas ābeļu, plūmju un ķiršu šķirnes un potcelmus; izstrādāt to audzēšanas tehnoloģijas, tā radot potenciālu ekonomiski efektīvai ražošanai.

Projekta izpildītāji: Dārzkopības institūta zinātnieki
Projekta rezultāti līdz 2016.gada 12.decembrim tiks publicēti mājas lapā www.lvai.lv un būs pieejami bez atlīdzības visiem uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības nozarē.

Publicēts: 04.01.2016.


Ir noslēdzies četru gadu (01.01. 2012. - 15.12.2015.) projekts, kas  īstenots Latvijas Valsts augļkopības institūta (LVAI) vadībā, sadarbībā ar piecām citām zinātniskajām institūcijām.

Projekta „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” LVAI apakšprojekta “LVAI laboratorijas ēkas rekonstrukcija, renovācija t.sk. siltināšana un jauna korpusa izbūve” īstenošana  svinīgi noslēdzās š.g. 18. decembrī, piedaloties visiem LVAI darbiniekiem, Zemkopības ministram Jānim Dūklavam, valsts sekretārei Dacei Lucauai, VIAA direktora vietniecei Elitai Zondakai, LZA prezidentam Ojāram Spārītim, Dobeles novada priekšsēdētājam Andrejam Spridzānam un daudziem citiem viesiem, kuri ņēmuši dalību dažādos šī projekta īstenošanas posmos.

Pēc  simboliskās āboliem rotātās lentas pārgriešanas, LVAI direktora p.i. Edīte Kaufmane teica paldies daudziem cilvēkiem, bet jo īpaši būvdarbu veicējiem  SIA „KVINTETS M”, projektētājiem: SIA “Valeinis un Stepe” un būvuzraugam  SIA „RS Būvnieks”, kuri darbus paveica neticami īsos termiņos un ļoti labā kvalitātē.

Svinīgā pasākuma dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar laboratoriju telpām un iegūt profesionālu informāciju no Augu pataloģijas un entomoloģijas nodaļas vadītājas Ingas Moročko-Bičevskas un Ģenētikas un molekulārās bioloģijas nodaļas vadītāja Gunāra Lāča.

Informācija par pasākumu skatāma TV sižetā:  https://www.youtube.com/watch?v=20m58xJ7nG0&feature=youtu.be&app=desktop


Ir noslēdzies četru gadu (01.01.2012.-15.12.2015.) projekts „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros”, vienošanās Nr.  Nr.2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002, kas  īstenots Latvijas Valsts augļkopības institūta vadībā, sadarbībā ar piecām citām zinātniskajām institūcijām.

Projekta mērķis bija: Pilnveidota mūsdienīga materiāltehniskā bāze lauksaimniecības un pārtikas zinātnes attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai, kas viennozīmīgi ir īstenots, gan uzbūvējot jaunas, gan rekonstruējot esošās zinātnisko institūciju ēkas, kā arī iegādājoties modernas iekārtas un aprīkojumu bioanalītiskajiem, ķīmijas, molekulārās ģenētikas, biotehnoloģiskajiem un inženiertehniskajiem pētījumiem lauksaimniecības un pārtikas nozarēs.  

Šī projekta ietvaros LVAI īstenoja apakšprojektu “LVAI laboratorijas ēkas rekonstrukcija, renovācija t.sk. siltināšana un jauna korpusa izbūve”, kura kopējās izmaksas ir 1 408 094 EUR, t.sk. 90.83 %  Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums un 3.05% valsts budžeta finansējums.  

Rekonstrukcija bija nepieciešama, jo esošās ēkas plakanais jumts regulāri tecēja un apdraudēja iekārtas un izremontētās telpas. Institūtā pēdējos gados strauji palielinājies darbinieku skaits, iegādātas iekārtas, tādēļ platības bija pārāk šauras un neatbilda darba drošības, higiēnas, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasībām. Ēkai bija slikta siltumizolācija. Līdzšinējās ieguldījumu iespējas bija nepietiekamas un fragmentāras, lai nodrošinātu pētnieciskai darbībai atbilstošu vidi. Līdz šim iegādāto laboratoriju iekārtu efektīvai izmantošanai un arī turpmāk, plānojot paplašināt pētniecisko darbu, bija svarīgi izveidot darba specifikai atbilstošas un darbiniekiem drošas un mūsdienīgi aprīkotas  laboratoriju telpas. Līdz ar telpu rekonstrukciju un izbūvi šī projekta ietvaros tika plānots nodrošināt tās ar mēbelēm iekārtu uzstādīšanai un citu laboratorijām specifisku iekārtojumu.
Projekta īstenošanas gaitā saskaņā ar ekspertu atzinumiem, tika pieņemts lēmums nevis izbūvēt esošajai ēkai otro stāvu, kā tas bija paredzēts sākotnēji, bet līdzās tai izbūvēt jaunu ēku ar modernām laboratorijām, kurās iespējams nodrošināt mūsdienīgai pētniecībai nepieciešamās prasības.
Izbūvētais laboratorijas korpuss būs viens no modernākajiem lauksaimniecības/dārzkopības pētniecības laboratoriju korpusiem Baltijas valstīs ēkas funkcionalitātes un bioloģiskās drošības ziņā.
Būtiski uzlabotā institūta zinātnes infrastruktūra ļaus sekmīgi turpināt uzsāktos pētījumu virzienus, kā arī attīstīt jaunus, nodrošinot efektīvu tehniskā aprīkojuma un cilvēkresursu izmantošanu, tā paaugstinot nacionālo un starptautisko dārzkopības zinātnes konkurētspēju.

Paveiktās aktivitātes:
1. Uzbūvēta jauna laboratoriju ēka divos stāvos, kur tiks izvietotas molekulārās bioloģijas, ģenētikas un augu pataloģijas laboratorijas, kā arī darba kabineti zinātniekiem.
2. Iegādātas un uzstādītas modernas laboratorijas mēbeles mūsdienīgu darba apstākļu nodrošināšanai.
3. Veikta esošās ēkas siltināšana, jumta nomaiņa, ventilācijas sistēmas izveide esošajā laboratoriju ēkā, kur būs iespēja paplašināt pētījumus augļu un dārzeņu pārstrādē, uzglabāšanā un n bioķīmiskajā izpētē.

Daļa no esošās ēkas rekonstrukcijas tika veikta ZM subsidētu projektu "Par atbalstu materiālās bāzes pilnveidošanai zinātniskiem pētījumiem un laboratorisko analīžu nodrošināšanai 2014. un 2015. gadā" ietvaros.

Projektu īsos termiņos un ļoti labā kvalitātē palīdzēja īstenot:
Ēku projekta autors un autoruzraugs: SIA “Valeinis un Stepe”
Būvdarbu veicējs SIA „KVINTETS M”
Būvuzraugs SIA „RS Būvnieks”
Laboratorijas mēbeles un aprīkojumu piegādātājs  SIA „Saint-Tech”    

Ēkas svinīgā atklāšana piektdien, 18. decembrī plkst. 10:00.


Latvijas Valsts augļkopības institūts izdevis grāmatu "Augļkopība"

Augļkopība Latvijā ir perspektīva lauksaimniecības nozare, kurā kopš 20. gadsimta beigām notikušas nozīmīgas pārmaiņas. Pagājis vairāk nekā 50 gadu, kopš tika izdota plaša mācību grāmata, kas ietver gan augļkopības teoriju, gan praksi. Jūsu rokās ir izdevums, kas var aizpildīt šo būtisko robu. Grāmata ir pieredzes bagātāko Latvijas augļkopības zinātnieku un praktiķu kopdarbs. Grāmata sākas ar Latvijas augļkopības zinātnes vēsturisku pārskatu. Tālāk to sniedz dziļāku ieskatu augļaugu bioloģijā un bioķīmijā, to veģetatīvajā attīstībā, ziedu un augļu attīstības procesos. Tiek analizēta vides ietekme uz augiem un apskatīti praktiski risinājumi, ka mazināt augu stresu. Atsevišķa nodala veltīta augļaugu ziemcietībai. Grāmata iepazīstina ar mērenā klimata augļukoku un ogulāju sugu izcelsmi un bioloģiju, ietverot arī mazāk pazīstamus augus ar tirgus potenciālu. Tiek raksturotas augļaugu selekcijas metodes, kā arī apskatītas selekcijas programmas un sasniegumi gan Latvijā, gan pasaulē. Ieteicamās augļukoku un ogulāju šķirnes iepazīstamas gan tekstā, gan tabulās un attēlos. Balstoties uz pētījumiem un praktisko pieredzi Latvija un ārvalstīs, grāmatā aprakstītas modernās un tradicionālās tehnoloģijas augļaugu pavairošanā, stādījumu ierīkošanā un kopšanā, ka arī ražas glabāšanā - tā noderēs gan padziļinātās studijās, gan praktiskā darbā. Grāmata domāta visiem augļkopjiem Latvijā un ieteicama kā mācību līdzeklis augļkopības studentiem vidējās un augstākajās mācību iestādēs.

Grāmatu savā rīcībā varat iegūt pie mums LV Augļkopības institūtā vai arī Latvijas grāmata veikalos.


Veiksmīgi norit ZM finansētā LVAI projekta sadaļa "Par atbalstu materiālās bāzes pilnveidošanai zinātniskiem pētījumiem un laboratorisko analīžu nodrošināšanai 2015. gada" (līguma Nr. 120515/S 46 no 12.05.2015.) īstenošana.

Projekta ietvaros tiek  īstenotas 2 aktivitātes:
1. Veikts LVAI ēkas kapitālais remonts;
2. Uzlabota materiāli tehniskā bāze pētījumu veikšanai Pūrē pēc reorganizācijas un Dārzkopības institūta izveides (dārza kopšanas tehnikas iegāde, apgaismojuma iekārtu iegāde  meristēmas augu audzēšanas telpā, datortehnikas un programmu atjaunināšana).

1. aktivitātes ietvaros   notiek LVAI laboratoriju korpusa kapitālais remonts – pabeigta ēkas fasādes siltināšana, jumta nomaina un siltināšana;  katlu mājas rekonstrukcija.
Darbus veic SIA "Kvintets M".

Pabeigta ēkas fasādes siltināšana un jumta nomaiņa.

Veikta katlu mājas pārbūve, apvienojot abu laboratoriju ēku apkures sistēmas. 1. oktobrī pieslēgta gāze un uzsākta ēku apsilde.


Veiksmīgi noslēgusies ZM finansētā LVAI projekta sadaļas "Par atbalstu materiālās bāzes pilnveidošanai zinātniskiem pētījumiem un laboratorisko analīžu nodrošināšanai 2014. gadā" (līguma Nr. 131014/276 no 13.10.2014.) īstenošana. Projekta ietvaros īstenotas 3 aktivitātes:

1. Lauka izmēģinājumu kopšanas inventāra iegāde;
2. Laboratorijas iekārtu un instrumentu iegāde, t.sk. augļu eksperimentālās pārstrādes centra ventilācijas un dzesēšanas sistēmas rekonstrukcija ar iebūvētiem velkmes skapjiem u.c.;
3. Transformatoru apakšstacijas (20/0,42 kV) izbūve un pieslēguma nodrošināšana.

1. aktivitātes ietvaros   iegādāts apdobju rušinātājs, nažu pļaujmašīna, divkorpusu maiņvērsēja arkls, lāpstotājs, mehāniskais augļaizmetņu retinātājs un minitraktors 20 ZS ar agregātiem, kas ļauj nodrošināt lauka izmēģinājumu kopšanu ar kvalitatīviem, integrētai audzēšanai piemērotiem agregātiem.
2. aktivitātes ietvaros veikta ventilācijas sistēmas rekonstrukcija un izbūve esošajā laboratoriju korpusā. Būvdarbus īstenoja  SIA "Kvintets M".
3.aktivitātes ietvaros izbūvēta transformatoru apakšstacija.

Uz ēkas jumta izbūvēta tehniskā telpa, kurā izvietoti ventilācijas un dzesēšanas sistēmas agregāti.

Visā laboratoriju ēkā, t.sk. augļu eksperimentālajā pārstrādes cehā,  izbūvēta ventilācijas sistēma.

Izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija, kas bija nepieciešama, jo sakarā ar jaunās ēkas būvniecību, palielinās LVAI elektrības patēriņa apjomi.

Iegādāta dārza kopšanas tehnika: Lāpstotājs jeb augsnes racējs "Celli" (attēls pa kreisi).

Nažu pļaujmašīna "Perfect" ar uz sāniem izbīdāmiem spārniem (pļaušanas mehānismiem) un maiņvērsējarkls (attēls pa labi).

Ziedpumpuru un ziedu retinātājs "Elektro'Liv".


APP Latvijas Valsts augļkopības institūts 2016. gadā turpina īstenot projektu "Ābeļu un aveņu selekcijas materiāla novērtēšana integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai", kas atbalstīts no MK Noteikumu Nr. 1524 3.5. apakšnodaļas "Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas".

Projekta mērķis - veikt ābeļu un aveņu selekcijas materiāla izvērtēšanu, lai iegūtu jaunas Latvijas apstākļiem piemērotas šķirnes integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai.
Projekta rezultāti līdz 2016.gada 31.decembrim tiks publicēti mājas lapā http://www.lvai.lv/Selekcijas_programma.html un būs pieejami bez atlīdzības visiem uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības nozarē.

Projekta izpildes termiņš (gadi): 2015-2020

Publicēts: 04.01.2016.

APP Latvijas Valsts augļkopības institūts 2016. gadā turpina īstenot projektu "Kultūraugu genofonda saglabāšanas programma", kas atbalstīts no MK Noteikumu Nr. 1524 3.2. apakšnodaļas “Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei”.

Projekta mērķis - saglabāt augļaugu ģenētiskos resursus.
Projekta rezultāti līdz 2016.gada 31.decembrim tiks publicēti mājas lapā http://www.lvai.lv/Genetiskie_resursi.html un būs pieejami bez atlīdzības visiem uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības nozarē.

Publicēts: 04.01.2016.


Visas ar LVAI saistītās ziņas un jaunumus skatīt ziņu arhīvā vai sociālajos tīklos:

 

   


Par mums raksta un runā

"“Sējēja” raža" // Latvijas Avīze, 2015.gada 19.oktobris
"Dobelē aizvadīta 5. Ābolu diena" // Latvijas Televīzija, 2015.gada 4.oktobris
"Dobelē rada jaunus augļu produktus: “labos” makaronus, rabarberu šampanieti, mežrozīšu našķus" //  Latvijas Avīze, 2015.gada 29.jūnijs
"Pētera Upīša dārzā aizvadītas rudens lauku dienas" //Dobeles Ziņas, 2014.gads
"Augļkopības institūtā ar milzīgu apmeklētāju skaitu noritējis ikgadējais klasiskās mūzikas koncerts Dobeles ceriņu dārzā" // Zemgales Ziņas, 2014.gada 24.maijs
"Latvijā audzētu smiltsērkšķu dzinumos atklāj vērtīgas vielas" // Latvijas avīze, 2013.gada 15.jūlijs
"Dobeles ceriņdārza režisore Sarmīte Strautiņa" // Diena, 2013.gada 31.maijs
"Ceriņlaika burvība Dobelē" // Delfi, 2013.gada 27.maijs
"Dobeles ceriņu dārzā notiks pavasara koncerts" // Delfi, 2013.gada 20.maijs
"Ziedu laiks Dobeles daiļdārzos" // Latvijas Avīze, 2013.gada 23.maijs
Es savai zemītei // 2013.gada 26.janvāris
"Zinātnes lielākie sasniegumi 2012" // Ilustrētā Zinātne, 2013.gada februāris (85)
"Ābolu diena" Dobelē // Latvijas Avīze, 2012.gada 7.oktobris
Izstāde "Riga Food 2012" // avideo, 2012.gada 10.septembris
"Doktora grādu lauksaimniecībā ieguvušas vēl divas zinātnieces"// Zemgales ziņas, 2012.gada 4.septembris
"Es savai zemītei"// LTV 1, 2012.gada 23.aprīlis
"Eiropa - notikums" Imants Austriņš // Latvijas Radio 2, 2012.gada 17.aprīlis
"Bumbieru - kadiķu rūsa" // Stādu audzētāju biedrība, 2012.gada 31.marts
"Atgriezties laukos ābeļdārza dēļ" / Latvijas Avīze, 2012.gada 5.marts
"Augļkopjiem otrā atmoda" // Zemgales Ziņas, 2012.gada 1.marts
"Augļkopjiem talkā nāk ceļvedis" // Zemgale, 2012.gada 1.marts
"Latvijā sāk ražot bioloģisko pārtiku bērniem - Rūdolfs" // Delfi, 2012.gada 2.februāris
"Izaudzēta ērkšķoga bez ērkšķiem" // Latvijas Avīze, 2012.gada 16.janvāris,
"Latvijā izaudzē ērkšķogu šķirni gandrīz bez ērkšķiem" // Delfi, 2012.gada 16.janvāris
Izstāde „Āboli ziemas mirdzumā” // Latvijas Avīze, 2012.gada 11.janvāris, skat. video.
"Dabas muzejā izstāde - vienkopus 100 ābolu šķirnes " // Diena, 2012.gada 11.janvāris