Mēs Dobelē, Dobele ap mums...

 Location:
 5637′N 2316′E

Dobele 

Dobeles novadsPiedāvājam

stādu tirdzniecība

 


Ēdīsim Latvijas produktus!!!

LVAI piedāvājumu skatīt šeit.

Sazināties, lai precizētu pieejamību, tel. 29196201
 

Tirdzniecība notiek katru darba dienu no 8.00 līdz 17.00 LVAI augļu glabātuvē. Iespējama vienošanās par produkcijas piegādi. Kontaktinformācija - noliktavas pārzine 29196201.

Pasākumi

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE   „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”     Riga - Dobele, August 22-24, 2012

 


COST 873
Annual WG and MC Meeting

13-15 September 2010, Jūrmala, Latvia

Abstract book

Some photos...


INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE   „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”     Jurmala - Dobele, May 28-31, 2008


 

Locations of visitors to this page

 

Jaunumi

Dārza ziedēšanas svētki un Augļkopības zinātnes diena

5.maijā Latvijas Valsts augļkopības institūtā norisināsies Dārza ziedēšanas svētki un Augļkopības zinātnes diena.

Pasākuma sākums plkst. 11:00.

Plašāka informācija pasākuma programmā.


Fotogrāfiju konkurss „Ķirši dažādos gadalaikos”

Kas jādara: jāfotografē saldie, skābie vai dekoratīvie ķirši gan dārzos, gan savvaļā vai apstādījumos. Var fotografēt pavasarī, vasarā, rudenī vai ziemā.Kādas fotogrāfijas var pieteikt: konkursā tiks pieņemtas fotogrāfijas, kur redzami ķiršu koki kopumā vai to zari, pumpuri, lapas, ziedi, augļi. Netiks pieņemtas fotogrāfijas ar ķiršu augļu pārstrādes produktiem – kompotiem, sulām u.c. vai ķiršu koksnes izstrādājumiem.

Kur fotogrāfijas sūtīt: līdz 31. augustam fotogrāfijas jāsūta uz e-pasta adresi muzejs@lvai.lv, ar norādi konkursam. Papildus jāpievieno šāda informācija – autora (fotogrāfa) vārds, uzvārds, pasta vai e-pasta adrese, tālruņa numurs. Par fotogrāfiju jānorāda šāda informācija: fotografēšanas diena (datums). Viens autors var iesūtīt ne vairāk kā 3 fotogrāfijas.

Kas notiks ar iesūtītajām fotogrāfijām: visas saņemtās fotogrāfijas, kas atbildīs konkursa noteikumiem, tiks izstādītas izstādē no 2014. gada 8.septembra līdz 3. oktobrim Latvijas Valsts Augļkopības institūta muzejā un no 4. oktobra līdz 24. oktobrim Dobeles Amatu mājā. Ja fotogrāfijas būs iesūtītas ļoti daudz, tās izvērtēs institūta speciālisti, un izstādei tiks izvirzītas katra autora labākās fotogrāfijas.

Fotogrāfiju vērtēšana un balvas: fotogrāfijas vērtēs gan Latvijas valsts Augļkopības institūta un pieaicināti speciālisti, gan fotogrāfiju izstādes apmeklētāji. Ābolu svētku laikā Dobeles tirgus laukumā notiks konkursa rezultātu paziņošana un balvu pasniegšana labāko fotogrāfiju autoriem.  

Fotogrāfiju vērtēšanas kritēriji: vērtējot konkursā iesūtītās fotogrāfijas, tiks ņemta vērā fotogrāfiju mākslinieciskā un tehniskā kvalitāte.


INFORMĀCIJA MASU MĒDIJIEM

APP „Latvijas Valsts augļkopības institūts” kopā ar sadarbības partneri APP „Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru”  laika posmā no 2010. līdz 2013.gadam īstenojis ERAF 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” projektu „Efektīvu augļaugu atveseļošanas paņēmienu un jaunu patogēnu diagnostikas komponenšu izstrāde vīrusbrīva stādāmā materiāla iegūšanai”, vienošanās Nr. 2010/0261/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/155.

Projekta mērķis – izstrādājot efektīvus augļaugu atveseļošanas paņēmienus un jaunas patogēnu diagnostikas komponentes, izveidots un ieviests praksē vīrusbrīva, sertificēta augļaugu pavairojamā materiāla audzēšanas sistēmas pamatposms – etalonaugu kolekcijas.

Projektā tika īstenotas 5 aktivitātes:
1) Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde un projekta ieviešanas alternatīvu izvērtējums;
2) Ietekmējošo faktoru izpēte un analīze inovatīvu augļaugu atveseļošanas paņēmienu un patogēnu diagnostikas komponenšu izstrādei;
3) Inovatīvu augļaugu atveseļošanas un patogēnu diagnostikas komponenšu ieguves paņēmienu eksperimentāla izstrāde;
4) Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana;
5) Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.

Projekta īstenošanas gaitā, izstrādājot efektīvus augļaugu atveseļošanas paņēmienus un jaunas patogēnu diagnostikas komponentes, izveidots sertificēta augļaugu pavairojamā materiāla audzēšanas sistēmas pamatposms – etalonaugu kolekcijas. Projekta rezultātā ir iegūti pirmie vīrusbrīvie etalonaugu kategorijai atbilstoši ābeļu un bumbieru mātes augi (ciltskoki) tālākai pavairošanai un pirmsbāzes materiāla iegūšanai sertificēta stādāmā materiāla sistēmas ieviešanai valstī un izveidotas pirmsbāzes materiālam atbilstošas kolekcijas avenēm un upenēm.

Lai sasniegtu projekta vispārīgo mērķi, sasniegti sekojoši specifiskie mērķi:
1) Izstrādāti paņēmieni ābeļu un bumbieru somaklonālās mainības samazināšanai in vitro pavairošanas un atveseļošanas laikā un izveidota marķieru kopa somaklonālās mainības agrīnai diagnostikai in-vitro materiālā;
2) Noskaidrotas sakarības starp BRV ģenētisko dažādību, tā pārnesē iesaistīto Cecidophyopsis ģ. pumpurērču sugu sastāvu un Ribes ģ. augu rezistenci;
3) Izstrādāti vīrusu eliminācijas un stādmateriāla atveseļošanas paņēmieni ābelēm, bumbierēm, avenēm un upenēm;
4) Izstrādātas efektīvas un laboratorijas ikdienas praksē ērti pielietojamas ELISA testa pamatkomponentes BRV diagnostikai – specifiskas antivielas.

Projekta realizācijas rezultātā sagatavoti un iesniegti trīs patentu pieteikumi Latvijas Republikas Patentu valdē, sagatavotas septiņas zinātniskas publikācijas (t.sk. 2 publicētas 3 iesniegtas publicēšanai, 2 sagatavotas iesniegšanai), par projekta realizāciju un sasniegtajiem rezultātiem publicētas piecas konferenču tēzes un informācija sniegta piecos ziņojumos zinātniskās konferencēs.


INFORMĀCIJA MASU MĒDIJIEM

Latvijas Valsts Augļkopības institūts sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR no 2013.gada 1.novembra ir uzsācis Eiropas sociālā fonda (ESF) līdzfinansēta projekta „Zinātnieku grupas izveide kauleņkoku pavairošanas, ģeneratīvo procesu kvalitātes paaugstināšanas un augļu izmantošanas iespēju pētījumiem” (Vienošanās Nr. 2013/0048/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/008) īstenošanu.  
Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2013. – 31.08.2015.  

Projekta mērķis: Zinātnieku grupas izveide kauleņkoku audzēšanas ilgtspējīgai attīstībai un to augļu izmantošanas veicināšanai.
Projekta zinātniskie mērķi:
1) Veģetatīvi pavairojamo kauleņkoku potcelmu apsakņošanās un spēcīgas sakņu sistēmas izveides veicināšana;
2) Videi draudzīgu audzēšanas tehnoloģisko risinājumu izstrāde, regulāru un augstu ražu nodrošināšanai;
3) Plūmju uzglabāšanas laika pagarināšanas iespēju izpēte un melatonīnu saturošu ķiršu pārstrādes tehnoloģiju izstrāde augļu tirgus dažādošanai  

Projektā plānotas aktivitātes:
- jaunas zinātniskās grupas izveide;
- zinātniskā pētījuma īstenošana 4 apakšaktivitātēs;
- jaunu darba vietu izveide.  

Zinātniskie pētījumi tiks veikti sekojošos virzienos (apakšaktivitātēs):
- Kauleņkoku veģetatīvi vairojamo potcelmu standartprodukcijas ieguves risinājums;
- Potcelmu sakņu izvietojums un struktūra dažādos apdobju apstrādes variantos, mikorizas sēņu identifikācija;
- Kauleņkoku ģeneratīvo procesu kvalitātes paaugstināšana;
- Kauleņkoku augļu pārstrādes un uzglabāšanas iespējas.  

Projektā plānots izstrādāt tehnoloģijas kauleņkoku potcelmu sakņu attīstības veicināšanai, pavairojot ar lapainiem spraudeņiem vai in vitro, un pievienojot substrātam mikorizas sēnes un melatonīnu saturoša ķiršu sīrupa ražošanai, kā arī tehnoloģiskos risinājumus plūmju ģeneratīvās sistēmas ziemcietības un dzīvotspējas uzlabošanai, skābo ķiršu  ģeneratīvās sistēmas veidošanās un dzīvotspējas sekmēšanai un Latvijā audzētu plūmju šķirņu realizācijas (uzglabāšanas) laika pagarināšanai.

Pētniecības rezultātu publicitātes nodrošināšanai paredzēts sagatavot un iesniegt publicēšanai septiņus zinātniskus rakstus. Sagatavot daļu materiāla monogrāfijai.  

Plānotais projekta kopējais finansējums: 350 000 LVL (498 005,13 Euro), t.sk. publiskais finansējums 349 297 LVL, no kura ESF attiecināmais finansējums 315 454 LVL.    

Sagatavoja: E. Rubauskis


INFORMĀCIJA MASU MĒDIJIEM

APP „Latvijas Valsts augļkopības institūts”, sadarbībā ar partneriem no Latvijas augu aizsardzības pētījumu centra  un Latvijas Universitātes datorikas fakultātes  laika posmā no 2010. līdz 2013.gadam īstenojis ERAF 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” projektu „Augļu un ogu kultūru audzēšanas risku mazinošu inovatīvu tehnoloģisko risinājumu izstrāde un adaptācija Latvijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2010/0317/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/ VIAA/142).

Projekta mērķis – augļu un ogu ražošanas risku samazināšana Latvijas augļkopības nozares konkurētspējas paaugstināšanai un vietējā tirgus stabilizēšanai, kvalitatīvas un prognozējamas produkcijas ieguvei izmantojot zinātniski pamatotus tehnoloģiskos risinājumus.

Projektā tika īstenotas 5 aktivitātes:
1) Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde un alternatīvu izvērtējums;
2) Ražu ietekmējošo faktoru analīze un izvērtēšana augļu un ogu ražošanas risku mazināšanas tehnoloģiju izstrādei;
3) Tehnoloģisko risinājumu augļaugu audzēšanai zem segumiem eksperimentālā izstrāde;
4) Pētniecības rezultātu publiskās pieejamības nodrošināšana;
5) Īpašumu tiesību nostiprināšana.

Izvirzītais mērķis plānoto aktivitāšu ietvaros ir īstenots, sasniedzot sekojošus rezultātus:
1) paplašināts ķiršu, aveņu un zemeņu sortiments - reģistrētas 3 šķirnes Latvijā (saldo ķiršu šķirne ‘Paula’, aveņu šķirnes ‘Liene’ un ‘Viktorija’); aveņu šķirne ‘Viktorija’ reģistrēta arī Zviedrijā;
2) izstrādāti 5 tehnoloģiskie risinājumi saldo ķiršu, zemeņu, vasaras un rudens aveņu audzēšanai:
- Saldo ķiršu audzēšana zem VOEN seguma;
- Zemeņu audzēšana uz sintētiskā materiāla mulčas seguma (melnās plēves) FVG tipa segumos;
- Vasaras aveņu audzēšana zem tuneļveida (Haygrove; FVG) seguma;
- Rudens aveņu audzēšana zem tuneļveida (Haygrove) seguma;
- Zemeņu audzēšana uz sintētiskā materiāla mulčas seguma (melnās plēves) zemā tipa tuneļos.
3) Sagatavots un iesniegts patenta pieteikums „Metode un ierīce vides mikroklimata novērošanai augļu dārzos”.

Tā kā šāda veida pētījumi gan Latvijas, gan Baltijas valstu klimata apstākļos tika veikti pirmo reizi, un līdzīgas tehnoloģijas ir samērā nesen ienākušas arī citur Eiropā, projekta rezultāti ieinteresēja starptautisko zinātnisko sabiedrību - raksti par šo tēmu publicēti 10 starptautiski atzītos zinātnisko rakstu krājumos, t.sk. 6 starptautiski citētos, vēl 8 raksti sagatavoti un iesniegti publicēšanai. Pētījumu rezultāti prezentēti starptautiskās konferencēs (21 mutiskais un stenda referāts). Komercaugļkopjiem par izstrādātajām un adaptētajām tehnoloģijām stāstīts 8 semināros un apmācībās, publicēti 6 populārzinātniski raksti.

Dobelē izveidots un darbojas „Tehnoloģiju pārneses centrs augļkopībā”. Tā ietvaros augļkopjiem ir pieejama mājas lapa ar praktisku informāciju. Tajā pieejami arī šī projekta rezultāti un jauno tehnoloģisko risinājumu apraksti. Ar jaunajām šķirnēm un augļaugu audzēšanas tehnoloģijām interesenti tika un tiks iepazīstināti semināros, lauku dienās u.c. tehnoloģiju pārneses pasākumos.

Plašāka informācija par projektu un partneriem pieejama:
Projekta mājas lapā
http://www.laapc.lv/lat/petnieciskais_darbs/
http://www.lu.lv/par/mediji/izdevumi/zinatne/


2014. gads sācies ar pārmaiņām institūta vadībā

Šī gada 2. janvārī notika Latvijas valsts augļkopības institūta (LVAI) Zinātniskās padomes (ZP) vēlēšanas. Turpmāk ZP strādās šādā  sastāvā: ZP priekšsēdētāja Edīte Kaufmane, ZP priekšsēdētāja vietnieki - Dalija Segliņa un Gunārs Lācis, ZP locekļi: Māra Skrīvele, Sarmīte Strautiņa,   Inga Moročko-Bičevska, Edgars Rubauskis, Laila Ikase un Daina Feldmane.

Pirmajā šā gada ZP sēdē ievēlēja jaunu LVAI direktoru, par to kļuva  Ilze Lesiņa. I.Lesiņa direktora amatam pieteicās  LVAI ZP izsludinātajā konkursā, kas noslēdzās 27.decembrī. Jaunā direktore ir sociālo zinātņu maģistre, administratīvā darba pieredzi ieguvusi, strādājot dažāda profila uzņēmumos, pēdējos gadus strādājusi LVAI par ESF un ERAF projektu administratori - pēdējo pusgadu - par LVAI direktora vietnieci. Tuvākajā laikā plāno uzsākt studijas doktorantūrā vadības zinātnē. 

Izvēloties Institūta direktori ārpus zinātnieku loka, nolēmām iet netradicionālu ceļu, mēģinot nodalīt administratīvā darba vadību no zinātniska institūta pamatdarbības - pētniecības. Institūta līdzšinējā darbībā ir pierādījies, ka zinātniekiem līdzās pētījumiem jāveic arī konsultāciju un tehnoloģiju pārneses darbs, tāpēc ir būtiski uzlabot institūta sniegumu arī šajās jomās.

Institūta turpmākā pamatdarbība nemainīgi būs vērsta uz augļkopības un pārtikas nozaru attīstību, sabalansējot ražotājiem svarīgus lietišķos pētījumus ar starptautisku atpazīstamību un pētniecisko kapacitāti veicinošiem pētījumiem, tā nodrošinot augļkopības zinātnes attīstību Latvijā.


INFORMĀCIJA MASU MEDIJIEM

Latvijas Valsts Augļkopības institūts (Zemgales plānošanas reģions) sadarbībā ar komercuzņēmumu SIA „Puratos Latvia” (Kurzemes plānošanas reģions) no 2014.gada 2.janvāra ir uzsācis Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta „Inovatīvu augļu un ogu pārstrādes tehnoloģiju izstrāde” (Vienošanās Nr.2013/0059/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/022) īstenošanu.  

Projekta īstenošanas laiks: 02.01.2014. – 31.12.2014.  

Projekta mērķis: Sekmēt jaunu tehnoloģiju izstrādi no vietējiem resursiem ražotu pārtikas produktu konkurētspējas paaugstināšanai reģionālajos un globālajos tirgos.  

Projektā plānotas divas aktivitātes. 1.aktivitātes ietvaros tiks veikts pētnieciskais darbs, kurā tiks analizēti rūpnieciskā augļu un ogu piedevu ražošanas procesa dati, izvērtētas izejvielu un produkcijas kvalitatīvās īpašības un mikrobioloģiskais piesārņojums. 2. aktivitātes ietvaros tiks izstrādātas eksperimentālas aseptisku un neaseptisku augļu un ogu piedevu ražošanas tehnoloģijas un veikta to novērtēšana.

Projekta plānotie rezultāti: izstrādāta viena jauna augļu/ogu piedevu ražošanas tehnoloģija, kura nodrošinās iespēju rūpnieciskās ražošanas apstākļos saražot produkciju, saglabājot augļu un ogu garšu, krāsu un smaržu, kā arī mazinot/novēršot mikrobioloģisko piesārņojumu. Pētniecības rezultātu publicitātes nodrošināšanai paredzēts sagatavot un iesniegt divus oriģinālus zinātniskus rakstus publicēšanai Web of Science, SCOPUS ERIH (A vai B) datu bāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos.  

Plānotais projekta kopējais finansējums: 399 552 LVL, t.sk. attiecināmās izmaksas 342 826 LVL, no kurām ERAF finansējums 204 228 LVL.  

Sagatavoja: D. Segliņa (06.01.2014.)
Plašākai informācijai: www.lvai.lv; www.puratos.lv


Latvijas Valsts augļkopības institūts piedalās Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas vadītajā projektā „Pārtikas produktu kvalitātes klasteris”, Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/004; līgums ar LIAA no 2012. gada 12. septembra, nr. L-KAP-12-0010, veicot zinātnisku pētījumu „Augļaugu pārstrādes un uzglabāšanas tehnoloģisko risinājumu izstrāde produktu kvalitātes nodrošināšanai”.


Par valsts atbalsta piešķiršanu 2013.gadā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumu Nr.112 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” 3.pielikuma “Atbalsts augkopības attīstībai” V sadaļu “Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai” Lauku atbalsta dienests un Latvijas Valsts augļkopības institūts 2013.gada 10.aprīlī ir noslēdzis līgumu par ābeļu un aveņu selekcijas materiāla novērtēšanu. Programmas mērķis ir veicināt selekcijas materiāla novērtēšanu integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai. Programmas ietvaros plānota 1785 ābeļu un 1050 aveņu hibrīdu novērtēšana Latvijas Valsts augļkopības institūtā. Programmas īstenošanu atbalsta Latvijas augļkopju asociācija (LAA).


INFORMĀCIJA MASU MĒDIJIEM

APP „Latvijas Valsts augļkopības institūts” laikā posmā no 2010.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 30.jūnijam realizējis ERAF 2.1.1.2.aktivitātes „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās” projektu „Latvijas augļkopības zinātnes starptautiskās atpazīstamības un konkurētspējas veicināšana” (Vienošanās Nr. 2010/0192/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/007).

Projekta mērķis – paaugstināt Latvijas lauksaimniecības zinātnes augļkopības apakšnozares starptautisko konkurētspēju un atpazīstamību.

Projektā tika plānotas 3 aktivitātes:
1) Latvijas Valsts augļkopības institūta (LVAI) starptautiskās atpazīstamības veicināšana, ziņojot mērķtiecīgi izvēlētos starptautiskos kongresos, konferencēs, simpozijos, piedaloties starptautisko pētniecības tīklu darba grupu sanāksmēs, publicējot pētījumu rezultātus starptautiski atzītos izdevumos;
2) LVAI cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšana, piesaistot speciālistus starptautisko projektu pieteikumu sagatavošanai, lai celtu to kvalitāti un atslogotu zinātnisko personālu;
3) Dalība ar ekspozīcijām starptautiskās izstādēs, gadatirgos, Eiropas Tehnoloģiskās platformas „Foodforlife”, Latvijas Pārtikas Tehnoloģiskās platformas darbībā, popularizējot LVAI izstrādātās tehnoloģijas un produktus, veicinot izstrādņu ieviešanu ražošanā.

Izvirzītais mērķis plānoto aktivitāšu ietvaros ir īstenots, sasniedzot sekojošus rezultātus:
1) 12 zinātnieki piedalījušies 26 dažāda mēroga zinātniskos pasākumos (konferencēs, kongresos, darba grupu sanāksmēs), sniedzot 37 ziņojumus. Saistībā ar dalību šajos pasākumos, radušies jauni kontakti ar citu valstu zinātniekiem, kā rezultātā noslēgti 10 līgumi un saprašanās memorandi par turpmāku sadarbību augļkopības zinātnē, kā arī izveidoti vairāki konsorciji ES projektu pieteikumu gatavošanai.
2) Projekta īstenošanas laikā, starptautisku projektu pieteikumu gatavošanai tika piesaistīti divi speciālisti, kuri palīdzēja sagatavot 4 ES projektu pieteikumus (EUROSTAR, 3 ES Ietvara projektus). Tā kā darbs pie projektu sagatavošanas notika sadarbībā ar LVAI zinātniekiem, tas deva iespēju viņiem apgūt šādu projektu gatavošanas pieredzi. 3) Īstenojot projektu, LVAI zinātnieki aktīvi piedalījās Latvijas Pārtikas tehnoloģijas platformas darbā (8 sanāksmēs ar vairākiem ziņojumiem), kā arī Eiropas TP „Foodfiorlife” darbā, t.sk. vienā Nacionālo platformu sanāksmē Parīzē ar ziņojumu. Ļoti veiksmīga bija dalība divās starptautiskās izstādēs, kur LVAI bija atsevišķi stendi, kas izraisīja lielu apmeklētāju interesi, kā rezultātā radās jauni kontakti ar ārvalstu zinātniekiem un ražošanas uzņēmumiem, ar kuriem pēc tam tika veidots konsorcijs ES projekta sagatavošanā, kā arī noslēgts viens līgums sadarbības tīkla veidošanai. Piedaloties Starptautiskās izstādes FruitLogistica 2012, ietvaros konkursā „Innovation Award 2012” Berlīnē kopā ar LVAI patentētā produkta - krūmcidoniju sukāžu ražotāju SIA „Amberbloom”, produkts iekļuva pasaules 10 labāko inovatīvo produktu sarakstā. Pēc dalības šajās izstādēs, tika noslēgtas vairākas vienošanās par LVAI šķirņu pārbaudi ārvalstu uzņēmumos.

Pēc projekta pabeigšanas tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja. Tās pamatā ir LVAI cilvēkresursu un tehnoloģiskā kapacitāte. Projekta īstenošana (dalība starptautiskos pasākumos, savu zinātnisko rezultātu prezentēšana, pieredzes apmaiņa, u.c.) ir ievērojami stiprinājusi zinātniskā personāla kapacitāti, starptautiskos kontaktus, atpazīstamību, tā paaugstinot Latvijas augļkopības zinātnes starptautisko konkurētspēju, kā arī nodrošinot veiksmīgas sadarbības iespējas pēc projekta noslēguma. Šo 3 gadu laikā Institūtā ir pieaudzis jauno zinātnieku skaits, kas veiksmīgi nodrošina paaudžu maiņu. LVAI šobrīd strādā 3 ārzemju zinātnieki, prakses iziet ārzemju (Polijas, Rumānijas, Lietuvas u.c.) studenti. Šī projekta ietvaros bija iespēja iepazīties ar jaunām tehnoloģijām un iekārtām, kas tiek izmantotas dažādos ārvalstu institūtos. Šī pieredze tika un tiks nākotnē izmantota, dažādu projektu ietvaros iegādājoties tehnisko aprīkojumu mūsdienīgu pētījumu veikšanai institūtā.


INFORMĀCIJA MASU MĒDIJIEM

Latvijas Valsts Augļkopības institūtā (Zemgale) sadarbībā ar komercuzņēmumu SIA „Silvanols” (Rīgas plānošanas reģions) laika periodā no 2010.gada 3.janvāra - 2012.gada 30. novembrim realizēts ERAF līdzfinansētais projekts „Smiltsērkšķu veģetatīvo daļu izmantošana profilaktisku produktu ar augstu antioksidatīvo iedarbību izstrādei” (Nr. 2010/0246/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/159).

Projekta mērķis – smiltsērkšķu kā bioloģiski aktīvu vielu avota izmantošanas iespēju paplašināšana, farmācijas produktu sortimenta dažādošanai, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas. Projekta realizācijas laikā analizēts smiltsērkšķu veģetatīvo daļu ķīmiskais sastāvs, izstrādāta tehnoloģija smiltsērkšķu dzinumu ekstraktu ieguvei un veikta intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšana LR patentu valdē. Projekta īstenošanas rezultātā pirmo reizi Latvijā tika izstrādāts jauna veida profilaktisks preparāts uz līdz šim neizmantotas izejvielas – smiltsērkšķu dzinumu bāzes. Patērētājiem ērtai lietošanai produkts veidots kapsulu formā. Iegūtais smiltsērkšķu ekstrakts paredzēts kā profilaktisks līdzeklis no dabas vielām ar paaugstinātu antioksidantu saturu, kas varētu būt būtiska alternatīva tirgū pieejamiem sintētiskajiem medicīnas preparātiem.

SIA „Silvanols” plānots turpināt darbu pie jaunā produkta ieviešanas ražošanā. Projekta zinātniskie rezultāti apkopoti sešās starptautiski citējamās un divās populārzinātniskās publikācijās, kā arī par tiem ziņots septiņās starptautiskās konferencēs.  

Sagatavoja: D. Segliņa (28.12.2012.) Plašākai informācijai: www.lvai.lv; www.silvanols.lv


23.12.2011. ar VIAA noslēgta vienošanās par projekta Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 "Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros" īstenošanu, ko LVAI vadībā četros gados plānots realizēt sešām zinātniskajām institūcijām.


Visas ar LVAI saistītās ziņas un jaunumus skatīt ziņu arhīvā.

Dārzs šobrīd:

                          Ievietots 2013.gada 9.decembrī


Iznācis profesionālā lauksaimniecības nozares žurnāla "Agro Tops" augusta numurs.

Dārzkopības sadaļā Latvijas Valsts augļkopības institūta pētnieks Artūrs Stalažs iepazīstina ar kukaiņiem, kuri augļu dārzā ir kaitēkļi, bet vienlaikus dara arī  labu darbu, iznīcinot citus kaitēkļus. Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra speciāliste  Jūlija Volkova stāsta par bumbieru lapu baltplankumainības ierobežošanu, bet  Regīna Rancāne par dīvaino parādību - plūmēm bez kauliņiem. "Agro Tops" iepazīstina ar Gulbenes novada Rankas pagasta SIA "Vecpāpani" pieredzi aveņu audzēšanā. Dārzeņu audzētājiem savukārt varētu būt interesanti iepazīties ar SIA "Letis" Iecavā pieredzi dažādu salātu audzēšanā un realizēšanā. Pēdējā laikā ir iezīmējusies jauna tendence - par modernu siltumnīcu būvniecību ir sākuši interesēties uzņēmēji, kas līdz šim nav bijuši saistīti ar dārzkopību, tāpēc Mārīte Gailīte skaidro, vai Latvijā vispār vēl ir vieta jaunām siltumnīcām. Bišu saimju īpašniekiem varētu noderēt informācija par īpaši bitēm audzējamiem nektāraugiem.


Par mums raksta un runā

"Latvijā audzētu smiltsērkšķu dzinumos atklāj vērtīgas vielas" // Latvijas avīze, 2013.gada 15.jūlijs
"Dobeles ceriņdārza režisore Sarmīte Strautiņa" // Diena, 2013.gada 31.maijs
"Ceriņlaika burvība Dobelē" // Delfi, 2013.gada 27.maijs
"Dobeles ceriņu dārzā notiks pavasara koncerts" // Delfi, 2013.gada 20.maijs
"Ziedu laiks Dobeles daiļdārzos" // Latvijas Avīze, 2013.gada 23.maijs
Es savai zemītei // 2013.gada 26.janvāris
"Zinātnes lielākie sasniegumi 2012" // Ilustrētā Zinātne, 2013.gada februāris (85)
"Ābolu diena" Dobelē // Latvijas Avīze, 2012.gada 7.oktobris
Izstāde "Riga Food 2012" // avideo, 2012.gada 10.septembris
"Doktora grādu lauksaimniecībā ieguvušas vēl divas zinātnieces"// Zemgales ziņas, 2012.gada 4.septembris
"Es savai zemītei"// LTV 1, 2012.gada 23.aprīlis
"Eiropa - notikums" Imants Austriņš // Latvijas Radio 2, 2012.gada 17.aprīlis
"Bumbieru - kadiķu rūsa" // Stādu audzētāju biedrība, 2012.gada 31.marts
"Atgriezties laukos ābeļdārza dēļ" / Latvijas Avīze, 2012.gada 5.marts
"Augļkopjiem otrā atmoda" // Zemgales Ziņas, 2012.gada 1.marts
"Augļkopjiem talkā nāk ceļvedis" // Zemgale, 2012.gada 1.marts
"Latvijā sāk ražot bioloģisko pārtiku bērniem - Rūdolfs" // Delfi, 2012.gada 2.februāris
"Izaudzēta ērkšķoga bez ērkšķiem" // Latvijas Avīze, 2012.gada 16.janvāris,
"Latvijā izaudzē ērkšķogu šķirni gandrīz bez ērkšķiem" // Delfi, 2012.gada 16.janvāris
Izstāde „Āboli ziemas mirdzumā” // Latvijas Avīze, 2012.gada 11.janvāris, skat. video.
"Dabas muzejā izstāde - vienkopus 100 ābolu šķirnes " // Diena, 2012.gada 11.janvāris