Kontaktinformācija

Tālrunis:
+371-63722294
+371-25618751

Fakss:
+371-63781718

e-pasts: edgars.rubauskisllu.lv

 

Edgars Rubauskis, Dr.agr., vadošais pētnieks

Darbības virzieni:

Pētījumu koordinācija un vadība

Audzēšanas tehnoloģiju izpēte

Potcelmu, potcelmu un šķirņu mijiedarbības izpēte augļu kokiem

Vainaga veidošana – veidi un paņēmieni

Apūdeņošana augļu un ogu dārzos

Sadarbība noteikumu, standartu izstrādē

Sadarbība ar ražotājiem

Konsultācijas augļkopjiem

Publikācijas:

Zinātniskās publikācijas

Kopā 34 publikācijas (1998 – 2013), t. sk. nozīmīgākās:

Rubauskis E., Skrīvele M., Ruisa S., Feldmane D. 2013. Effect of crown restriction on the growth and productivity of sweet cherries. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, Vol.67, No.2 (683), pp. 151 – 156.

Rubauskis E., Berlands V., Skrivele M., Ikase L. 2011. Influence of fertigation and sawdust mulch on apple growth and yielding in Latvia. Acta Horticulturae, 922, 311–318.

Skrivele M., Rubauskis E., Ikase L. 2011. Apple rootstocks in Latvian Orchards – situation and tendencies. Acta Hort. Nr. 903. – Leuven: ISHS, 363 – 370 p.

Rubauskis E., Skrivele M., Rezgale Z., Ikase L. 2011. Production of four apple cultivars on rootstock P 22. // Sodininkystė ir Daržininkystė. Scientific works of the Institute of Horticulture, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry and Lithuanian University of Agriculture. Nr. 26 (3). – Babtai: Lithuanian Institute of Horticulture, 3 – 14 p.

Dimza I., Skrīvele M., Gross A., Rubauskis E. 2010. Means of weed control and application of nitrogen fertilizer under the canopies of apple trees // Proceedings of the VI International Symposium on Mineral Nutrition of Fruit Crops. Acta Horticulturae Nr. 868. – Leuven: ISHS, 197 – 202 p.

Skrīvele M., Kaufmane E., Strautiņa S., Ikase L., Ruisa S., Rubauskis E., Blukmanis M., Segliņa D. 2008. Overview of fruit and berry growing in Latvia // Proceedings of international scientific conference „Sustainable Fruit Growing: From Plant To Product”. – Dobele: Latvia State Institute of Fruit-Growing, p. 5 – 14.

Rubauskis E., Dimza I., Gross A., Strautina S., Skrivele M. 2007. The use of multiple regression analysis to evaluate qualitative and quantitive factors in fruit research // Proceedings of the International Symposium „Agricultural Field Trials – Today and Tomorrow”. October 8th to 10th, Stuttgart - Hohenheim, Germany. edited by prof. Dr. Hans-Peter Piepo and Dr. Hermann Bleiholder. – Stuttgart: Verlag Grauer, Beuren, 186 – 189.p.

Kaufmane E., Rubauskis E., Skrivele M. 2007. Influence of different rootstocks on the growth and yield of plum cultivars // Proceedings of the VIIIth International Symposium on “Plum and prune genetics, breeding and pomology”. Acta Horticulturae Nr. 734. – Leuven: ISHS, 387 – 391 p. 

Rubauskis E., Skrivele M. 2007. Evaluation of some dwarf rootstocks in Latvia // Proceedings of the VIIIth International Symposium on “Canopy, Rootstocks and Environmental Physiology in Orchard Systems”. Acta Horticulturae Nr. 732. – Leuven: ISHS, 135 – 140 p.

Rubauskis E., Skrivele M., Dimza I., Berlands V. 2004. The influence of rootstock B 9 on apple growing and yields, as influenced by mulching and fertigation // Proceedings of the First International Symposium on ROOTSTOCKS FOR DECIDUOUS FRUIT TREE SPECIES. Acta Horticulturae Nr. 658., Volume 1. – Leuven: ISHS, 251 – 256 p.

Ruisa S., Rubauskis E. 2004. Preliminary results of testing new sweet cherry rootstocks // Proceedings of the First International Symposium on ROOTSTOCKS FOR DECIDUOUS FRUIT TREE SPECIES. Acta Horticulturae Nr. 658., Volume 2. – Leuven: ISHS, 541 – 546 p.

Grāmatas, to līdzautors:

Skrīvele M., Rubauskis E., Strautiņa S. 2011. Augļu koku un ogulāju veidošana. Rīga: Zvaigzne ABC, 96.lpp.

Populārzinātniskās publikācijas

Kopā 68 publikācijas (1998 – 2012), t.sk. nozīmīgākās:

Skrīvele M., Rubauskis E., Strautiņa S. u.c. 2012. Ceļvedis komercaugļkopībā. Dobele: LVAI, 188.lpp  

Skrīvele M., Rubauskis E. 2012. Maza auguma ābeļu potcelmi P22. AgroTops, Nr. 1, 60.- 61.lpp.

Skrīvele M., Rubauskis E. 2011. Ābeles uz M 26 – mazāk auglīgām augsnēm /  Agrotops, Nr. 12 , 66-67.

Skrīvele M., Rubauskis E., Rezgale Z. 2011 Katrs dārzā paveiktais darbs jāizvērtē //  Agrotops, Nr. 6 , 63-66

Rubauskis E. 2009. Kooperācija Augļkopībā // Agrotops Nr. 12 (39) - Rīga: SIA Lauku Avīze, 58-60. lpp

Rubauskis E. 2009. Dārzu balsti un žogu mieti // Agrotops, Nr 3, 66-67. lpp

Rubauskis E. 2005. Dārzu apūdeņošanas vēsture Latvijā //Dārzs un Drava Nr. 10 (551). – Rīga: SIA „Dārzs un Drava”, 28 – 31. lpp.

Rubauskis E., Berlands V. 2004. Apūdeņošanas sezona augļu dārzā. Augļu dārzi Nr. 2 – žurnāla Agro Tops tematiskais pielikums. Tēma 2 / 2004. – SIA Mediju grupa „Tops”, 47 - 49. lpp.

Skrīvele M., Ruisa S., Rubauskis E., Kaufmane E. 2004. Augļu dārzu apdobju un rindstarpu kopšana. Augļu dārzi Nr. 2 – žurnāla Agro Tops tematiskais pielikums. Tēma 2 / 2004. – SIA Mediju grupa „Tops”, 25 - 27. lpp.

Rubauskis E. 2003. Pilienveida apūdeņošanas ierīkošanas izmaksas. Agrotopa tematiskais pielikums: Augļu Dārzi. – Rīga, SIA Mēdiju grupa „Tops”, 60. lpp.

Rubauskis E. 2001. Fertigācija un mulča ābeļu ražībai un augļu kvalitātei. Agrotops Nr. 12. - Rīga, SIA Mēdiju grupa „Tops”,35 – 36 lpp.

Dalība projektos:

LAP projekts Nr. 211211/c-120, Vidi un ūdeņus saudzējošai audzēšanai piemērotu augļaugu šķirņu sortimenta, audzēšanas tehnoloģiju un integrētas augu aizsardzības sistēmas izstrāde dažādos agroklimatiskajos apstākļos

Valsts Pētījumu Programmas "Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas" (NatRes) Projekts Nr.2 „Ābolu kvalitātes paaugstināšanas, saglabāšanas un pārstrādes iespēju risinājumi". (2010.-2013.), izpildītājs

ERAF projekts Nr. 2010/0192/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/007  "Latvijas augļkopības zinātnes starptautiskās atpazīstamības un konkurētspējas veicināšana" (dalība) (2010-2013)

ERAF Lietišķo pētījumu projekts Nr. 2010/0317/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/142: „Augļu un ogu kultūru audzēšanas risku mazinošu inovatīvu tehnoloģisko risinājumu izstrāde un adaptācija Latvijas apstākļos” (2011 – 2013), izpildītājs

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.–2013. gadam (INTERREG). Projekts "Tehnoloģiju pārneses centra izveide augļkopībā" (2010 – 2012), projekta koordinators

Ilgtspējīgas augļkopības attīstība, izmantojot vidi un ūdeņus saudzējošas, kā arī lauku ainavu saglabājošas integrētās audzēšanas tehnoloģijas klimata pārmaiņu mazināšanai un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai (ZM finansētais LAP projekts) (2010.-2011.)

Vidi saudzējošu audzēšanas tehnoloģiju precizēšana augļu un ogu dārzos dažādos augsnes un klimatiskajos apstākļos. ZM subsīdiju projekts, dalība (2007 – 2009)

Lauksaimniecības subsīdiju projekts „Integrētās audzēšanas sistēmas teorētisko un praktisko apmācību nodrošināšana augļkopībā”, 2005 – projekta vadītājs.

Leonardo da Vinci programmas projekts „Placement of young fruit growers in Germany (Jauno augļkopju prakse Vācijā)” Nr. LV/04/3111, 2004 – 2005 g. - projekta koordinators