Kontaktinformācija

Tālrunis:
+371-63722294

Fakss:
+371-63781718

e-pasts:
laila.ikasellu.lv

 

Publikāciju saraksts

Laila Ikase, Dr.biol., vadošā pētniece

Darbības virzieni:

Ābeļu selekcija

  Ābeļu šķirņu pārbaude

  Hibrīdplūmju šķirņu pārbaude

Galvenās publikācijas:

Disertācija

L. Ikase. Prunus cerasifera Ehrh. un tās starpsugu hibrīdi kā jauns gēnu avots plūmju selekcijai Latvijā (Prunus cerasifera Ehrh. and it interspecific hybrids as a new source of genes for plum breeding in Latvia). Autoref., Dr. biol. - Rīga, 1993.g. – 28 lpp.

Monogrāfijas

Skrīvele M., Ikase L., Kaufmane E., Blukmanis M., Ruisa S., Strautiņa S., 1999. Ilustrēts augļu koku un ogulāju šķirņu katalogs. Izd. Dobeles DSIS. 324 lpp.

Skrīvele M., Ikase L. u.c., 2000. Intensīvās augļkopības rokasgrāmata. Izd. Dobeles DSIS. 288 lpp.
 
Kārkliņš J., Skrīvele M., Kaufmane E., Ikase L., 2007. Plūmju šķirnes. 204 lpp.

Kārkliņš J., Skrīvele M., Kaufmane E., Ikase L. 2007. Plūmju šķirnes. LVAI, Dobele, 204 lpp. (Latvijas pomoloģija)

Skrīvele M., Rubauskis R., Strautiņa S., Ruisa R., Ikase L. Kaufmane E., Berlands V,. Lāce B., Grāvīte I., Feldmane D., Surikova V., Apenīte I., Rancāne r., Vilka L., Moročko I., Stalažs A., Kviklys D., Uselis N., 2012. Ceļvedis Komercaugļkopībā, LVAI, Dobele, 189 lpp

Publikācijas

Ikase L., 2000. Production and fruit quality of 5 apple varieties on 5 clonal rootstocks in Dobele, Latvia. In: Proc. Intern. Conference "Fruit production and Fruit Breeding", 207: Fruit Science. Tartu, Estonian Agric. University, p.20-23.

Ikase L. and R.Dumbravs, 2001. Apple breeding for disease resistance in Latvia. // Scientific Works of the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture, 20(3), P.265-273.  

Ikase l. and Dumbravs R., 2004. Apple breeding for disease resistance in Latvia. Acta Horticulturae, 663, p.713-716.   Ikase L., R.Dumbravs, 2004. Breeding columnar apple-trees in Latvia. Biologija, Nr.2, p.8-10.

Ikase L., 2005. Disease resistant apple breeding in Latvia. In: Proc. Intern. Conference "Environmentally Friendly Fruit Growing", 22: Fruit Science. Tartu, Estonian Agricultural University. P.10-14.  

Ikase L., 2007. Evaluation of columnar aple hybrids on dwarfing rootstocks. // Scientific Works of the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture, 26(3), P.40-46.

Ikase L. 2007. Evaluation of columnar apple hybrids on dwarfing rootstocks. Sodininkyste ir daržininkyste, 26(3), p.40-46.

Kaufmane E., Skrivele M., Rubauskis E., Ikase L. 2007. The yield and fruit quality of two plum cultivars on different rootstocks. Sodininkyste ir daržininkyste, 26(3), p.10-15.

G.Lacis, I.Kota, L.Ikase, D.Rungis. Molecular characterization of the Latvian apple (Malus) genetic resource collection based on SSR markers and scab resistance gene Vf analysis. Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization (2011) 9(2), 189-192.

L.Ikase, G.Lacis. Apple Breeding and Genetic Resources in Latvia. (XIII EUCARPIA Symposium on Fruit Breeding and Genetics, Warsaw, Poland, September 11-15, 2011).

M.Skrīvele, E.Rubauskis, L.Ikase. Influence of rootstock M26 on apple cultivar growth and yielding in Latvia.  Acta Hort. Nr. 940, 507-513. 4) E.Rubauskis, Berlands V., Skrivele M., Ikase L. 2011. Influence of fertigation and sawdust mulch on apple growth and yielding in Latvia. Acta Hort. Nr. 922, 311–318.

M.Skrivele, E.Rubauskis, L.Ikase. 2011. Apple Rootstocks in Latvian Orchards – Situation and Tendencies. Acta Hort. 903, 363-370.

Kaufmane E., Ikase L., Segliņa D. 2010. Pomological Characteristics of Dessert Plum Cultivars in Latvia. Acta Hort. 874, 337-341

E.Rubauskis, M.Skrivele, Z.Rezgale, L.Ikase. 2011. Production of four apple cultivars on rootstock P22. Sodininkyste ir Daržininkyste, 2011, 30(2), p. 3-14.

Starptautisko konferenču raksti:

Ikase L., Segliņa D. 2008. Fruit quality assessment of apple cultivars. Proceedings of international scientific conference “Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”, May 28-31, 2008, Jurmala-Dobele, Latvia, p.54-64. Citas zinātniskās publikācijas

Rezgale Z., L.Ikase, E.Rubauskis, M.Skrīvele. Effect of manual fruit thinning methods on fruit quality of apple cultivar 'Auksis'. 2nd International scientific conference „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”, Riga-Dobele, August 22-24, 2012. Book of Abstracts, p.34.

Ikase L., D.Segliņa, A.Olšteine. Changes of fruit quality of new apple cultivars during storage. 2nd International scientific conference „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”, Riga-Dobele, August 22-24, 2012. Book of Abstracts, p.22

Patenti, šķirnes

Iesniegta reģistrēšanai AVS tests Polijā Ābeļu šķirne ‘Monta’ - šķirnes pieteikums Nr. 12004 no 09.05.2012.

Reģistrētas

Reģistrētas Latvijā 8 ābeļu šķirnes – ‘Baiba’, ‘Dace’, ‘Edite’, ‘Gita’, ‘Ligita’, ‘Roberts’ 2009.g. un ‘Uldis’, ‘Zane’2011.g
Reģistrētas Beļģijā 2 ābeļu šķirnes – ‘Edite’, ‘Ligita’ 2011.g.

Konferences (dalība, organizēšana) 2nd International scientific conference „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”, Riga-Dobele, August 22-24, 2012

Projekti

INTERREG: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts „Tehnoloģiju pārneses centra izveide augļkopības nozarē” 2010-2012

ESF projekts “Zinātniskās kapacitātes stiprināšana augļkopības, mežu un informācijas tehnoloģijas nozarēs, nodrošinot videi draudzīgu audzēšanas risinājumu, produktu izstrādes un ieviešanas izpēti ar datortehnoloģiju atbalstu 2010-2012

ERAF projekts „Latvijas augļkopības zinātnes starptautiskās atpazīstamības un konkurētspējas veicināšana2010-2013 VPP Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA)”2010-2013

ZM/LAP projekts “Ilgtspējīgas augļkopības attīstība, izmantojot vidi un ūdeņus saudzējošas, kā arī lauku ainavu saglabājošas integrētās audzēšanas tehnoloģijas klimata pārmaiņu mazināšanai un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai”2012-2014  

ZM/LAD projekts „Ābeļu un aveņu selekcijas materiāla novērtēšana integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai”2012-2013