Kontaktinformācija

Tālrunis:
+371-63722294

Fakss:
+371-63781718

e-pasts:
baltplantlatnet.lv

Informācija citās mājas lapās

Latvijas izgudrotāji

Māra Skrīvele, Dr.agr., vadošā pētniece

Darbības virzieni:

Pētījumu koordinācija un vadība

Augļu un ogu dārzu iekārtošanu un audzēšanas tehnoloģiju izpēte

Potcelmu, potcelmu un šķirņu mijiedarbības izpēte augļu kokiem

Vainaga veidošana – veidi un paņēmieni

Sadarbība noteikumu, standartu izstrādē

Sadarbība ar ražotājiem

Konsultācijas augļkopjiem

Publikācijas:

Kopā vairāk kā 240 zinātniskas un populārzinātniskās publikācijas.

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:

Kaufmane E., Skrīvele M., Rubauskis E., Strautiņa S., Ikase L., Lācis G., Segliņa D., Moročko-Bičevska I., Ruisa S., Priekule I. 2013. Development of fruit science in Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, Vol.67, No.2 (683), pp. 71 – 83.  

Rubauskis E., Berlands V., Skrivele M., Ikase L. 2011. Influence of fertigation and sawdust mulch on apple growth and yielding in Latvia. Acta Hort. Nr. 922. – Leuven: ISHS, 311 – 318.

Skrivele M., Rubauskis E., Ikase L. 2011. Apple rootstocks in Latvian Orchards – situation and tendencies. Acta Hort. Nr. 903. – Leuven: ISHS, 363 – 370 p.

Dimza I., Skrīvele M., Gross A., Rubauskis E. 2010. Means of weed control and application of nitrogen fertilizer under the canopies of apple trees // Proceedings of the VI International Symposium on Mineral Nutrition of Fruit Crops. Acta Horticulturae Nr. 868. – Leuven: ISHS, 197 – 202 p. 

Skrīvele M., Kaufmane E., Strautiņa S., Ikase L., Ruisa S., Rubauskis E., Blukmanis M., Segliņa D. 2008. Overview of fruit and berry growing in Latvia // Proceedings of international scientific conference „Sustainable Fruit Growing: From Plant To Product”. – Dobele: Latvia State Institute of Fruit-Growing, p. 5 – 14. 

Kaufmane E., Rubauskis E., Skrivele M. 2007. Influence of different rootstocks on the growth and yield of plum cultivars // Proceedings of the VIIIth International Symposium on “Plum and prune genetics, breeding and pomology”. Acta Horticulturae Nr. 734. – Leuven: ISHS, 387 – 391 p. 

Rubauskis E., Skrivele M. 2007. Evaluation of some dwarf rootstocks in Latvia // Proceedings of the VIIIth International Symposium on “Canopy, Rootstocks and Environmental Physiology in Orchard Systems”. Acta Horticulturae Nr. 732. – Leuven: ISHS, 135 – 140 p. 

Rubauskis E., Skrivele M., Dimza I., Berlands V. 2004. The influence of rootstock B 9 on apple growing and yields, as influenced by mulching and fertigation // Proceedings of the First International Symposium on ROOTSTOCKS FOR DECIDUOUS FRUIT TREE SPECIES. Acta Horticulturae Nr. 658., Volume 1. – Leuven: ISHS, 251 – 256 p. 

Rubauskis E., Skrivele M., Dimza I., Berlands V. 2002. Effect of fertigation on growth and precocity of plums depending on rootstock // Horticulture and Vegetable Growing: Scientific works of the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture. Nr. 21 (4). – Babtai: Lithuanian Institute of Horticulture, 50 – 57 p.

Grāmatas, to līdzautors:

Skrīvele M., Ikase L. 2013. Latvijas ābeles – Rīga: Jumava, 136 lpp.  

Skrīvele M., Rubauskis E., Strautiņa S. u.c. 2012. Ceļvedis komercaugļkopībā. Dobele: LVAI, 188.lpp

Skrīvele M., Rubauskis E., Strautiņa S. 2011. Augļu koku un ogulāju veidošana. Rīga: Zvaigzne ABC, 96.lpp.

Populārzinātniskās publikācijas, nozīmīgākās:

Skrīvele M., Rubauskis E. 2012. Iepriekšējo ziemu sekas augļu dārzos. AgroTops, Nr. 10, 65.-67.lpp.  

Skrīvele M., Rubauskis E. 2012. Maza auguma ābeļu potcelmi P22. AgroTops, Nr. 1, 60.- 61.lpp.

Dimza I., Skrīvele M., Rubauskis E.2011 Vai ķiršiem un plūmēm vajag vairāk kalcija? // Agrotops, Nr. 7, 68-69

Skrīvele M., Rubauskis E. 2011 Kokus baro ne tikai saknes un lapas// Agrotops, Nr 10, 62-64

Skrīvele M., Rubauskis E., Rezgale Z. 2011 Katrs dārzā paveiktais darbs jāizvērtē //  Agrotops, Nr. 6 , 63-66

Skrīvele M., Rubauskis E. 2010. Plūmju vainagu veidošana. Agrotops, Nr. 5., 62 – 65 lpp.

Skrīvele M., Rubauskis E. 2010. Kā veidot vainagus intensīvos ābeļdārzos. Agrotops, Nr. 2., 63 – 66 lpp.

Skrīvele M. 2010. Kāpēc nobirst sārtie ķirši? // Agrotops, Nr.8, 66. – 67. lpp.

Skrīvele M., Rubauskis E. 2009. Amerikas dārzu štatā. Agrotops Nr. 6 (142) - Rīga: SIA Lauku Avīze, 65-66. lpp

Skrīvele M., Dimza I. 2006 Augļaugu mēslošana integrētajos dārzos. Dārzs un Drava, Nr. 5

Skrīvele M. 2006. Ražas normēšana integrētajos dārzos. Dārzs un Drava. Nr 6.

Skrīvele M. 2006. Kultūru un šķirņu struktūra Latvijas augļu un ogu dārzos. Agrotops, Nr 3 - Rīga, SIA Mēdiju grupa „Tops”

Skrīvele M., Dimza I. 2006. Kālija nozīme augļu un ogu dārzos. Agrotops  Nr 6, Nr 7 - Rīga, SIA Mēdiju grupa „Tops”

Skrīvele M. 2005. Integrētās augļu un ogu ražošanas pamatprasības. Agrotops tematiskais pielikums: Augļu Dārzi Nr. 3. – Rīga, SIA Mēdiju grupa „Tops”, 5 - 7. lpp.

Skrīvele M., Dimza I. 2005. Intensīvo augļu dārzu mēslošanas pamati. Agrotops Nr. 6 (94) – Rīga, SIA Mēdiju grupa „Tops”, 56 - 58. lpp.

Skrīvele M. 2004 Augļu koku vainagu veidošana un kopšana, Augļu dārzi Nr 2 - Rīga, SIA Mēdiju grupa „Tops”, 4 – 9. lpp.

Skrīvele M. 2004 Dažāda vecuma ābeļu vainagu veidošana un kopšana, Augļu dārzi 2 - Rīga, SIA Mēdiju grupa „Tops”, 9 - 12. lpp.

Dalība projektos:  

LAP projekts Nr. 211211/c-120, Vidi un ūdeņus saudzējošai audzēšanai piemērotu augļaugu šķirņu sortimenta, audzēšanas tehnoloģiju un integrētas augu aizsardzības sistēmas izstrāde dažādos agroklimatiskajos apstākļos

Valsts Pētījumu Programmas "Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas" (NatRes) Projekts Nr.2 „Ābolu kvalitātes paaugstināšanas, saglabāšanas un pārstrādes iespēju risinājumi". (2010.-2013.)

ERAF Lietišķo pētījumu projekts Nr. 2010/0317/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/142: „Augļu un ogu kultūru audzēšanas risku mazinošu inovatīvu tehnoloģisko risinājumu izstrāde un adaptācija Latvijas apstākļos” (2011 – 2013), konsultante

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.–2013. gadam (INTERREG). Projekts "Tehnoloģiju pārneses centra izveide augļkopībā" (2010 – 2012), izpildītāja

Ilgtspējīgas augļkopības attīstība, izmantojot vidi un ūdeņus saudzējošas, kā arī lauku ainavu saglabājošas integrētās audzēšanas tehnoloģijas klimata pārmaiņu mazināšanai un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai (ZM finansētais LAP projekts) (2010.-2011.)

Vidi saudzējošu audzēšanas tehnoloģiju precizēšana augļu un ogu dārzos dažādos augsnes un klimatiskajos apstākļos. ZM subsīdiju projekts, dalība (2007 – 2009)

Lauksaimniecības subsīdiju projekts „Integrētās audzēšanas sistēmas teorētisko un praktisko apmācību nodrošināšana augļkopībā”, 2005.

Divpusējas sadarbības projekts ar Aiovas universitāti (ASV) Ziemeļamerikas izcelsmes zema auguma potcelmu saderības pārbaude Latvijā (Evaluation of North American apple rootstocks in Latvia). Māra Skrīvele (projekta vadītāja) (1997 – turpinās)