Kontaktinformācija

Tālrunis:
+371-63722294

Fakss:
+371-63781718

e-pasts:
valentina.polellu.lv 

Valentīna Pole, Dr. agr., pētniece

Darbības virzieni:

Mēslošanas vajadzības pētījumi augļaugiem

  Augsnes un augļaugu agroķīmiskie pētījumi

  AVS (atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes) testa veikšana jaunajām augļaugu šķirnēm

Publikācijas:

Zinātniskās publikācijas – 15 (2006 – 2013)., t. sk. nozīmīgākās:

Krasnova I., Seglina D, Kviesis J., Karklina D., Surikova V. 2012. Polyphenolic, Vitamin C and Sugar Profile of Apple Cultivars Grown in Latvia. Second Balkan Symposium on Fruit Growing, Fruit quality, health and environment. Acta Horticulturae, No.981. p. 613 – 618.     

Surikova V, Rubauskis E., Berlands V., Skrivele M., Kārkliņš A. 2011. Apple-tree root development and distribution influenced by soil chemical properties, fertigation and mulching. Acta Horticulturae, No.922. p. 319 – 325.   

Surikova V., Kārkliņš A., Rubauskis E. 2010. Removal of nitrogen with mown grass in an apple orchard under influence of mulch and irrigation. Agronomy Research. Volume 8 Risks in Agriculture: Environmental and Economic  Consequences, special issue. P. 481. -486.   

Strautina S., Rubauskis E. Surikova V. 2006. Importance of cultivars in the restriction of black currant gall mite Cecidophyopsis ribis (Westw.) in black currant plantations, Journal of fruit and ornamental plant research “Pest and weed control in sustainable fruit production.” Workshop 1-3 September 2005, Vol. XIV, Supplement 3, Skierniewice, Poland , pp. 209-217

Populārzinātniskās publikācijas - 20  

Līdzautors grāmatai: Skrīvele M., Rubauskis E., Strautiņa S. u.c. 2012. Ceļvedis komercaugļkopībā. Dobele: LVAI, 188.lpp

Dalība projektos:                                                                 

ZM atbalstītais LAP projekts Nr. 211211/c-120 „Vidi un ūdeņus saudzējošai audzēšanai piemērotu augļaugu šķirņu sortimenta, audzēšanas tehnoloģiju un integrētas augu aizsardzības sistēmas izstrāde dažādos agroklimatiskajos apstākļos” (2012 – 2014)

Valsts Pētījumu Programmas "Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas" (NatRes) Projekts Nr.2 „Ābolu kvalitātes paaugstināšanas, saglabāšanas un pārstrādes iespēju risinājumi". (2010.-2013.).

Vidi saudzējošu audzēšanas tehnoloģiju precizēšana augļu un ogu dārzos dažādos augsnes un klimatiskajos apstākļos. ZM subsīdiju projekts, dalība (2007 – 2009)

ESF projekts „Atbalsts LLU doktora studiju īstenošanai” (2009 – 2012)