Rezultāti

Veiktās aktivitātes un sasniegtie rezultāti

Sadarbības partneri

 

 

 

Augļu un ogu kultūru audzēšanas risku mazinošu inovatīvu tehnoloģisko risinājumu izstrāde un adaptācija Latvijas apstākļos

APP „Latvijas Valsts augļkopības institūts”, sadarbībā ar partneriem no Latvijas augu aizsardzības pētījumu centra  un Latvijas Universitātes datorikas fakultātes  laika posmā no 2010. līdz 2013.gadam īstenojis ERAF 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” projektu „Augļu un ogu kultūru audzēšanas risku mazinošu inovatīvu tehnoloģisko risinājumu izstrāde un adaptācija Latvijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2010/0317/2DP/2.1.1.1.0/10/ APIA/VIAA/142).

Projekta mērķis – augļu un ogu ražošanas risku samazināšana Latvijas augļkopības nozares konkurētspējas paaugstināšanai un vietējā tirgus stabilizēšanai, kvalitatīvas un prognozējamas produkcijas ieguvei izmantojot zinātniski pamatotus tehnoloģiskos risinājumus.

Projektā tika īstenotas 5 aktivitātes:

1) Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde un alternatīvu izvērtējums;
2) Ražu ietekmējošo faktoru analīze un izvērtēšana augļu un ogu ražošanas risku mazināšanas tehnoloģiju izstrādei;
3) Tehnoloģisko risinājumu augļaugu audzēšanai zem segumiem eksperimentālā izstrāde;
4) Pētniecības rezultātu publiskās pieejamības nodrošināšana;
5) Īpašumu tiesību nostiprināšana.

Projekts tika plānots kā praktiskas ievirzes pētniecības projekts, kurš sekmē zinātnes un lauksaimniecības apakšnozares augļkopības integrāciju un pētniecisko rezultātu ieviešanu atbilstoši valstī noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem – „Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas” un „Inovatīvie materiāli un tehnoloģijas (informātika, informācijas un signālapstrādes tehnoloģijas, nanostrukturētie daudzfunkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas”.

Projekta īstenošanas rezultātā paplašināts ķiršu un aveņu sortiments ar Latvijā selekcionētām šķirnēm un pieejamība patērētājiem – Latvijā projekta ietvaros reģistrētas trīs šķirnes
- saldo ķiršu šķirne ‘Paula’;
- aveņu šķirne ‘Viktorija’, kas reģistrēta arī Zviedrijā (2014.g. janvārī);
- aveņu šķirne ‘Liene’.

'Viktorija' 'Liene'
Seguma uzklāšana saldajiem ķiršiem Ķirši zem VOEN seguma

Pētījuma rezultātā izstrādātas aveņu, zemeņu un ķiršu audzēšanas riskus mazinošās tehnoloģijas, kas paaugstinās produkcijas kvalitāti un drošumu, savukārt šo tehnoloģiju ekonomiskais izvērtējums dos iespēju ražotājiem palielināt ieņēmumus un konkurētspēju. Projekta īstenošanas gaitā izstrādāti pieci Latvijas apstākļiem inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi:
- Saldo ķiršu audzēšana zem VOEN seguma;
- Zemeņu audzēšana uz sintētiskā materiāla mulčas seguma (melnās plēves) FVG tipa segumos;
- Vasaras aveņu audzēšana zem tuneļveida (Haygrove; FVG) seguma;
- Rudens aveņu audzēšana zem tuneļveida (Haygrove) seguma;
- Zemeņu audzēšana uz sintētiskā materiāla mulčas seguma (melnās plēves) zemā tipa tuneļos.

Lai nodrošinātu mikroklimata monitoringu dārzos t.sk. platībās zem segumiem, izveidota sensoru sistēma  – sagatavots un iesniegts patents: „Metode un ierīce vides mikroklimata novērošanai augļu dārzos”. Sensoru sistēmas elements SADmote – izveidota LU Datorikas fakultātē, ar to palīdzību veic sinhronu vides datu uzskaiti dažādās dārza vietās un operatīvi nogādā tos līdz bāzes stacijas mezglam. Dati serverī pieejami dārzkopim, kur tos var apskatīt un izmantot arī lēmumu pieņemšanai, lai ietekmētu mikroklimatu ar gaisa plūsmas regulēšanu, apūdeņošanu, segumu sistēmu izmantošanu.

SADmote – sensoru sistēmas elements Avenes Haygeove tunelī

Tā kā līdzīgas tehnoloģijas Eiropā ir ienākušas samērā nesen, un šāda veida pētījumi gan Latvijas, gan Baltijas valstu klimata apstākļos tika veikti pirmo reizi, projekta rezultāti ieinteresēja starptautisko zinātnisko sabiedrību - raksti par šo tēmu publicēti 9 starptautiski atzītos zinātnisko rakstu krājumos, t.sk. 6 starptautiski citētos, vēl 8 raksti sagatavoti un iesniegti publicēšanai. Pētījumu rezultāti prezentēti starptautiskās konferencēs (21 mutiskais un stenda referāts). Komercaugļkopjiem par izstrādātajām un adaptētajām tehnoloģijām stāstīts 8 semināros un apmācībās, publicēti 6 populārzinātniski raksti.

Zemenes FVG tunelī  

 Zinātniskās publikācijas:

1. Elsts Atis, Rihards Balass, Janis Judvaitis, Leo Selavo. 2012. Wireless Sensor Network System For Microclimate Monitoring In Precision Agriculture. Proceedings of International Conference on Applied Information and Communication Technologies (AICT2012), 271-281.

2. Elsts Atis, Rihards Balass, Janis Judvaitis, Reinholds Zviedris, Girts Strazdins, Artis Mednis, Leo Selavo. 2012. SADmote: A Robust and Cost-Effective Device for Environmental Monitoring. Lecture Notes in Computer Science, Volume 7179, 225 - 237

3. Rubauskis E., Skrīvele M., Ruisa S., Feldmane D. 2013. Effect of crown restriction on the growth and productivity of sweet cherries. 2013. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, Vol.67, No.2 (683), pp. 151 – 156.

4. Rubauskis E., Skrīvele M., Ruisa S., Feldmane D. 2013. Effect of VOEN cover on the growth and productivity of two sweet cherry cultivars. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, Vol.67, No.2 (683), pp. 157 – 161

5. Strautina S., I.Krasnova, I.Kalnina. 2012. Results of Raspberry Breeding in Latvia. Acta Horticulturae 946, pp.171 – 176.

6. Strautiņa S., Kalniņa I., Lūsēns R. 2013.Raspberry cultivar ‘Glen Apmple’ growing under high tunnels in Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, Vol.67, No.2 (683), pp. 162 – 166.

7. Volkova J., Vilka L., Stanke L., Rancane R, Bazenova A. 2013. Molecular characterization of Monilinia laxa and M. fructigena causing brown rot of sweet cherry in Zemgale region of Latvia. Acta Biol. Univ. Daugavp., Vol.13 (1), p. 177 – 184.

8. Apenīte I., Ciematnieks R. 2013. Impact of the methods of cultivation on the size of pest populations in raspberry plantations in Latvia. Integrated protection of fruit crops IOBC-WPRS Bulletin Vol. 91, p. 293 - 296.

9. Rancane R., Vilka L. 2013. Influence of rain protective tree covering on sweet cherry fruit cracking and decay. Integrated protection of fruit crops IOBC-WPRS Bulletin, Vol. 91, p. 351-356.

Populārzinātniskās publikācijas:

1. Vilka L., Volkova J. 2012. Aveņu lapu un ogu slimības. Dārzs un Drava, Nr. 5/6, 55. – 57. lpp

2. Rancāne R. 2013. Ķiršu ogu puve jāierobežo laikus. AgroTops, Nr. 5., 73 – 74 lpp.

3. Volkova J. 2013 Aveņu slimības stādījumos zem seguma. AgroTops, Nr.7, 66 – 67 lpp.

4. Strautiņa S., Kalniņa I. 2013. Zemeņu audzēšana Beļģijā. AgroTops, Nr.10, 72 – 74. lpp.

5. Rubauskis E. 2013. Segumu izmantošana saldo ķiršu dārzos. AgroTops, Nr.12, 72 – 73 lpp.

6. Stalažs A., 2012. Kas bojā ķiršu augļus? Lietišķā Zinātne 1, 5–13. lpp

Lai augļkopjus un interesentus informētu par projektā veiktajiem pētījumiem un rezultātiem, ir izdots informatīvs buklets. Informācija izplatīta caur masu medijiem, t.sk. lauksaimniekiem domātu televīzijas raidījumu laikā (skat. video). Augļkopji ar jaunajām šķirnēm, tehnoloģiskiem risinājumiem arī turpmāk tiks iepazīstināti lauku dienās, semināros un apmācībās.